3930. παρέχω (parechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3930. παρέχω (parechó) — 16 Occurrences

Matthew 26:10 V-PIA-2P
GRK: Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί
INT: Why trouble do you cause to the woman

Mark 14:6 V-PIA-2P
GRK: αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον
INT: to her trouble do you cause a good work

Luke 6:29 V-PMA-2S
GRK: τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν
NAS: you on the cheek, offer him the other
KJV: the [one] cheek offer also
INT: the cheek offer also the

Luke 7:4 V-FIM-3S
GRK: ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο
NAS: He is worthy for You to grant this
KJV: worthy for whom he should do this:
INT: he is to whom he will grant this

Luke 11:7 V-PMA-2S
GRK: μοι κόπους πάρεχε ἤδη ἡ
INT: me trouble cause already the

Luke 18:5 V-PNA
GRK: γε τὸ παρέχειν μοι κόπον
NAS: widow bothers me, I will give her legal protection,
KJV: this widow troubleth me, I will avenge
INT: yet causes me trouble

Acts 16:16 V-IIA-3S
GRK: ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις
NAS: us, who was bringing her masters
KJV: us, which brought her masters
INT: gain much brought the masters

Acts 17:31 V-APA-NMS
GRK: ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας
NAS: He has appointed, having furnished proof
KJV: he hath ordained; [whereof] he hath given assurance
INT: he appointed proof having given to all [in] having raised

Acts 19:24 V-IIM-3S
GRK: ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις
NAS: of Artemis, was bringing no
KJV: shrines for Diana, brought no small
INT: silver of Artemis brought to the craftsmen

Acts 22:2 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν καί
NAS: dialect, they became even more
KJV: to them, they kept the more
INT: them the more they kept quiet and

Acts 28:2 V-IIA-3P
GRK: τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν
NAS: The natives showed us extraordinary
KJV: And the barbarous people shewed us no
INT: and [the] natives showed not [just]

Galatians 6:17 V-PMA-3S
GRK: μοι μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ
NAS: on let no one cause trouble
KJV: let no man trouble me: for
INT: to me no one let give I indeed

Colossians 4:1 V-PMM-2P
GRK: τοῖς δούλοις παρέχεσθε εἰδότες ὅτι
NAS: Masters, grant to your slaves justice
KJV: Masters, give unto [your] servants
INT: to the slaves give knowing that

1 Timothy 1:4 V-PIA-3P
GRK: αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ
NAS: which give rise to mere speculation
KJV: which minister questions,
INT: which questionings bring rather than

1 Timothy 6:17 V-PPA-DMS
GRK: θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα
NAS: who richly supplies us with all things
KJV: God, who giveth us richly
INT: God who gives us all things

Titus 2:7 V-PPM-NMS
GRK: πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν
NAS: in all things show yourself
KJV: all things shewing thyself
INT: all things yourself holding forth a pattern of good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page