Φιλίππου
Englishman's Concordance
Φιλίππου (Philippou) — 7 Occurrences

Matthew 14:3 N-GMS
GRK: τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: the wife of his brother Philip.
KJV: his brother Philip's wife.
INT: the wife of Philip the brother

Matthew 16:13 N-GMS
GRK: Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς
NAS: of Caesarea Philippi, He was asking
KJV: of Caesarea Philippi, he asked
INT: of Caesarea Philippi he questioned the

Mark 6:17 N-GMS
GRK: τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: of his brother Philip, because
KJV: his brother Philip's wife: for
INT: the wife of Philip the brother

Mark 8:27 N-GMS
GRK: Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν
NAS: of Caesarea Philippi; and on the way
KJV: the towns of Caesarea Philippi: and by
INT: of Caesarea Philippi And on

Luke 3:1 N-GMS
GRK: Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ τοῦ
NAS: and his brother Philip was tetrarch
KJV: his brother Philip tetrarch of Ituraea
INT: of Galilee Herod Philip moreover the

Acts 8:6 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν
NAS: to what was said by Philip, as they heard
KJV: gave heed unto those things which Philip spake,
INT: by Philip with one accord in

Acts 21:8 N-GMS
GRK: τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ
NAS: the house of Philip the evangelist,
KJV: the house of Philip the evangelist,
INT: the house of Philip the evangelist

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page