Φίλιππος
Englishman's Concordance
Φίλιππος (Philippos) — 15 Occurrences

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος
NAS: Philip and Bartholomew; Thomas
KJV: Philip, and Bartholomew;
INT: Philip and Bartholomew

John 1:44 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά
NAS: Now Philip was from Bethsaida,
KJV: Now Philip was of
INT: moreover Philip from Bethsaida

John 1:45 N-NMS
GRK: εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ
NAS: Philip found Nathanael
KJV: Philip findeth Nathanael,
INT: Finds Philip Nathanael

John 1:46 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ
NAS: out of Nazareth? Philip said
KJV: Nazareth? Philip saith
INT: to him Philip Come and

John 6:7 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων
NAS: Philip answered Him, Two hundred
KJV: Philip answered him,
INT: him Philip For two hundred denari

John 12:22 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει
NAS: Philip came and told
KJV: Philip cometh and
INT: Comes Philip and tells

John 12:22 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν
NAS: Andrew and Philip came
KJV: Andrew and Philip tell Jesus.
INT: Andrew and Philip and tell

John 14:8 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον
NAS: Philip said to Him, Lord,
KJV: Philip saith unto him,
INT: Says to him Philip Lord show

Acts 1:13 N-NMS
GRK: καὶ Ἀνδρέας Φίλιππος καὶ Θωμᾶς
NAS: and Andrew, Philip and Thomas,
KJV: and Andrew, Philip, and Thomas,
INT: and Andrew Philip and Thomas

Acts 8:5 N-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ κατελθὼν
NAS: Philip went down to the city
KJV: Then Philip went down to
INT: Philip moreover having gone down

Acts 8:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ
NAS: Philip ran up and heard
KJV: And Philip ran
INT: moreover Philip heard him

Acts 8:35 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα
NAS: Then Philip opened his mouth,
KJV: Then Philip opened his
INT: moreover Philip the mouth

Acts 8:37 Noun-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος Εἰ πιστεύεις
KJV: And Philip said, If
INT: moreover Philip If you believe

Acts 8:38 N-NMS
GRK: ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ
NAS: into the water, Philip as well
KJV: the water, both Philip and the eunuch;
INT: both Philip and the

Acts 8:40 N-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ εὑρέθη
NAS: But Philip found himself at Azotus,
KJV: But Philip was found at
INT: Philip moreover was found

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page