Φίλιππον
Englishman's Concordance
Φίλιππον (Philippon) — 9 Occurrences

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον
NAS: and Andrew, and Philip, and Bartholomew,
KJV: Andrew, and Philip, and Bartholomew,
INT: Andrew and Philip and Bartholomew

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον
NAS: and John; and Philip and Bartholomew;
KJV: and John, Philip and Bartholomew,
INT: John and Philip and Bartholomew

John 1:43 N-AMS
GRK: καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει
NAS: and He found Philip. And Jesus
KJV: and findeth Philip, and saith
INT: and he finds Philip and says

John 1:48 N-AMS
GRK: τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα
NAS: to him, Before Philip called
KJV: Before that Philip called
INT: that you Philip called [you] being

John 6:5 N-AMS
GRK: λέγει πρὸς Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν
NAS: to Him, said to Philip, Where
KJV: unto Philip, Whence
INT: he says to Philip from where shall we buy

Acts 6:5 N-AMS
GRK: ἁγίου καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον
NAS: Spirit, and Philip, Prochorus,
KJV: Ghost, and Philip, and Prochorus,
INT: holy and Philip and Prochorus

Acts 8:26 N-AMS
GRK: ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων Ἀνάστηθι
NAS: spoke to Philip saying,
KJV: spake unto Philip, saying, Arise,
INT: spoke to Philip saying Rise up

Acts 8:31 N-AMS
GRK: τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι
NAS: me? And he invited Philip to come
KJV: he desired Philip that he would come up
INT: moreover Philip having come up to sit

Acts 8:39 N-AMS
GRK: ἥρπασεν τὸν Φίλιππον καὶ οὐκ
NAS: snatched Philip away;
KJV: caught away Philip,
INT: carried away Philip and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page