5376. Φίλιππος (Philippos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5376. Φίλιππος (Philippos) — 37 Occurrences

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος
NAS: Philip and Bartholomew; Thomas
KJV: Philip, and Bartholomew;
INT: Philip and Bartholomew

Matthew 14:3 N-GMS
GRK: τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: the wife of his brother Philip.
KJV: his brother Philip's wife.
INT: the wife of Philip the brother

Matthew 16:13 N-GMS
GRK: Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς
NAS: of Caesarea Philippi, He was asking
KJV: of Caesarea Philippi, he asked
INT: of Caesarea Philippi he questioned the

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον
NAS: and Andrew, and Philip, and Bartholomew,
KJV: Andrew, and Philip, and Bartholomew,
INT: Andrew and Philip and Bartholomew

Mark 6:17 N-GMS
GRK: τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: of his brother Philip, because
KJV: his brother Philip's wife: for
INT: the wife of Philip the brother

Mark 8:27 N-GMS
GRK: Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν
NAS: of Caesarea Philippi; and on the way
KJV: the towns of Caesarea Philippi: and by
INT: of Caesarea Philippi And on

Luke 3:1 N-GMS
GRK: Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ τοῦ
NAS: and his brother Philip was tetrarch
KJV: his brother Philip tetrarch of Ituraea
INT: of Galilee Herod Philip moreover the

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον
NAS: and John; and Philip and Bartholomew;
KJV: and John, Philip and Bartholomew,
INT: John and Philip and Bartholomew

John 1:43 N-AMS
GRK: καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει
NAS: and He found Philip. And Jesus
KJV: and findeth Philip, and saith
INT: and he finds Philip and says

John 1:44 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά
NAS: Now Philip was from Bethsaida,
KJV: Now Philip was of
INT: moreover Philip from Bethsaida

John 1:45 N-NMS
GRK: εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ
NAS: Philip found Nathanael
KJV: Philip findeth Nathanael,
INT: Finds Philip Nathanael

John 1:46 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ
NAS: out of Nazareth? Philip said
KJV: Nazareth? Philip saith
INT: to him Philip Come and

John 1:48 N-AMS
GRK: τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα
NAS: to him, Before Philip called
KJV: Before that Philip called
INT: that you Philip called [you] being

John 6:5 N-AMS
GRK: λέγει πρὸς Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν
NAS: to Him, said to Philip, Where
KJV: unto Philip, Whence
INT: he says to Philip from where shall we buy

John 6:7 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων
NAS: Philip answered Him, Two hundred
KJV: Philip answered him,
INT: him Philip For two hundred denari

John 12:21 N-DMS
GRK: οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ
NAS: came to Philip, who
KJV: therefore to Philip, which was of
INT: therefore came to Philip who was from

John 12:22 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει
NAS: Philip came and told
KJV: Philip cometh and
INT: Comes Philip and tells

John 12:22 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν
NAS: Andrew and Philip came
KJV: Andrew and Philip tell Jesus.
INT: Andrew and Philip and tell

John 14:8 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε δεῖξον
NAS: Philip said to Him, Lord,
KJV: Philip saith unto him,
INT: Says to him Philip Lord show

John 14:9 N-VMS
GRK: ἔγνωκάς με Φίλιππε ὁ ἑωρακὼς
NAS: with you, and [yet] you have not come to know Me, Philip? He who has seen
KJV: known me, Philip? he that hath seen me
INT: you have known me Philip He that has seen

Acts 1:13 N-NMS
GRK: καὶ Ἀνδρέας Φίλιππος καὶ Θωμᾶς
NAS: and Andrew, Philip and Thomas,
KJV: and Andrew, Philip, and Thomas,
INT: and Andrew Philip and Thomas

Acts 6:5 N-AMS
GRK: ἁγίου καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον
NAS: Spirit, and Philip, Prochorus,
KJV: Ghost, and Philip, and Prochorus,
INT: holy and Philip and Prochorus

Acts 8:5 N-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ κατελθὼν
NAS: Philip went down to the city
KJV: Then Philip went down to
INT: Philip moreover having gone down

Acts 8:6 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν
NAS: to what was said by Philip, as they heard
KJV: gave heed unto those things which Philip spake,
INT: by Philip with one accord in

Acts 8:12 N-DMS
GRK: ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ
NAS: they believed Philip preaching the good news
KJV: they believed Philip preaching
INT: they believed Philip proclaiming the gospel concerning

Acts 8:13 N-DMS
GRK: προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ θεωρῶν τε
NAS: he continued on with Philip, and as he observed
KJV: he continued with Philip, and
INT: steadfastly continuing with Philip beholding moreover

Acts 8:26 N-AMS
GRK: ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων Ἀνάστηθι
NAS: spoke to Philip saying,
KJV: spake unto Philip, saying, Arise,
INT: spoke to Philip saying Rise up

Acts 8:29 N-DMS
GRK: πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ Πρόσελθε καὶ
NAS: said to Philip, Go
KJV: said unto Philip, Go near,
INT: Spirit to Philip Go near and

Acts 8:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ
NAS: Philip ran up and heard
KJV: And Philip ran
INT: moreover Philip heard him

Acts 8:31 N-AMS
GRK: τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι
NAS: me? And he invited Philip to come
KJV: he desired Philip that he would come up
INT: moreover Philip having come up to sit

Acts 8:34 N-DMS
GRK: εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν Δέομαί
NAS: answered Philip and said,
KJV: answered Philip, and said,
INT: eunuch to Philip said I pray

Acts 8:35 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα
NAS: Then Philip opened his mouth,
KJV: Then Philip opened his
INT: moreover Philip the mouth

Acts 8:37 Noun-NMS
GRK: δὲ ὁ Φίλιππος Εἰ πιστεύεις
KJV: And Philip said, If
INT: moreover Philip If you believe

Acts 8:38 N-NMS
GRK: ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ
NAS: into the water, Philip as well
KJV: the water, both Philip and the eunuch;
INT: both Philip and the

Acts 8:39 N-AMS
GRK: ἥρπασεν τὸν Φίλιππον καὶ οὐκ
NAS: snatched Philip away;
KJV: caught away Philip,
INT: carried away Philip and not

Acts 8:40 N-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ εὑρέθη
NAS: But Philip found himself at Azotus,
KJV: But Philip was found at
INT: Philip moreover was found

Acts 21:8 N-GMS
GRK: τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ
NAS: the house of Philip the evangelist,
KJV: the house of Philip the evangelist,
INT: the house of Philip the evangelist

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page