φυλῆς
Englishman's Concordance
φυλῆς (phylēs) — 20 Occurrences

Luke 2:36 N-GFS
GRK: Φανουήλ ἐκ φυλῆς Ἀσήρ αὕτη
NAS: of Phanuel, of the tribe of Asher.
KJV: of Phanuel, of the tribe of Aser: she
INT: of Phanuel of [the] tribe of Asher she

Acts 13:21 N-GFS
GRK: ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν ἔτη
NAS: a man of the tribe of Benjamin,
KJV: of the tribe of Benjamin,
INT: a man of [the] tribe of Benjamin years

Romans 11:1 N-GFS
GRK: σπέρματος Ἀβραάμ φυλῆς Βενιαμίν
NAS: of Abraham, of the tribe of Benjamin.
KJV: of Abraham, [of] the tribe of Benjamin.
INT: seed of Abraham of [the] tribe of Benjamin

Philippians 3:5 N-GFS
GRK: γένους Ἰσραήλ φυλῆς Βενιαμίν Ἐβραῖος
NAS: of Israel, of the tribe of Benjamin,
KJV: of Israel, [of] the tribe of Benjamin,
INT: [the] race of Israel of [the] tribe of Benjamin Hebrew

Hebrews 7:13 N-GFS
GRK: λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν
NAS: to another tribe, from which
KJV: pertaineth to another tribe, of which
INT: are said these things a tribe different has part in

Revelation 5:5 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα ἡ
NAS: the Lion that is from the tribe of Judah,
KJV: of the tribe of Juda,
INT: of the tribe of Judah the

Revelation 5:9 N-GFS
GRK: ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης
NAS: [men] from every tribe and tongue
KJV: out of every kindred, and tongue,
INT: out of every tribe and tongue

Revelation 7:4 N-GFS
GRK: ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ
NAS: from every tribe of the sons
KJV: all the tribes of the children
INT: out of every tribe of [the] sons of Israel

Revelation 7:5 N-GFS
GRK: ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα
NAS: from the tribe of Judah, twelve
KJV: Of the tribe of Juda [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Judah twelve

Revelation 7:5 N-GFS
GRK: ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα
NAS: [were] sealed, from the tribe of Reuben
KJV: Of the tribe of Reuben
INT: sealed out of [the] tribe of Reuben twelve

Revelation 7:5 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Gad
KJV: Of the tribe of Gad
INT: thousand out of [the] tribe of Gad twelve

Revelation 7:6 N-GFS
GRK: ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα
NAS: from the tribe of Asher twelve
KJV: Of the tribe of Aser [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Asher twelve

Revelation 7:6 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Naphtali
KJV: Of the tribe of Nepthalim
INT: thousand out of [the] tribe of Naphtali twelve

Revelation 7:6 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Manasseh
KJV: Of the tribe of Manasses
INT: thousand out of [the] tribe of Manasseh twelve

Revelation 7:7 N-GFS
GRK: ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα
NAS: from the tribe of Simeon twelve
KJV: Of the tribe of Simeon [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Simeon twelve

Revelation 7:7 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Levi
KJV: Of the tribe of Levi
INT: thousand out of [the] tribe of Levi twelve

Revelation 7:7 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Issachar
KJV: Of the tribe of Issachar
INT: thousand out of [the] tribe of Issachar twelve

Revelation 7:8 N-GFS
GRK: ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα
NAS: from the tribe of Zebulun twelve
KJV: Of the tribe of Zabulon [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Zebulun twelve

Revelation 7:8 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Joseph
KJV: Of the tribe of Joseph
INT: thousand out of [the] tribe of Joseph twelve

Revelation 7:8 N-GFS
GRK: χιλιάδες ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα
NAS: thousand, from the tribe of Benjamin,
KJV: Of the tribe of Benjamin
INT: thousand out of [the] tribe of Benjamin twelve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page