προσεύχεσθαι
Englishman's Concordance
προσεύχεσθαι (proseuchesthai) — 6 Occurrences

Matthew 6:5 V-PNM/P
GRK: πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν
NAS: to stand and pray in the synagogues
KJV: they love to pray standing
INT: streets standing to pray so that they might be seen

Luke 9:29 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ
NAS: And while He was praying, the appearance
KJV: as he prayed, the fashion of his
INT: as was praying he the

Luke 11:1 V-PNM/P
GRK: δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι καθὼς καὶ
NAS: teach us to pray just
KJV: teach us to pray, as John
INT: teach us to pray as also

Luke 18:1 V-PNM/P
GRK: δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ
NAS: they ought to pray and not to lose heart,
KJV: always to pray, and
INT: it behoves always to pray them and

1 Corinthians 11:13 V-PNM/P
GRK: τῷ θεῷ προσεύχεσθαι
NAS: for a woman to pray to God
KJV: that a woman pray unto God
INT: to God to pray

1 Timothy 2:8 V-PNM/P
GRK: Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας
NAS: place to pray, lifting
KJV: therefore that men pray every where,
INT: I desire therefore to pray men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσευχάς — 3 Occ.
προσευχῇ — 13 Occ.
προσευχὴν — 2 Occ.
προσευχῆς — 6 Occ.
προσευχῶν — 5 Occ.
προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page