Προσευχόμενοι
Englishman's Concordance
Προσευχόμενοι (Proseuchomenoi) — 11 Occurrences

Matthew 6:7 V-PPM/P-NMP
GRK: Προσευχόμενοι δὲ μὴ
NAS: And when you are praying, do not use meaningless repetition
KJV: But when ye pray, use not
INT: praying moreover not

Matthew 23:14 V-PP-NMP
GRK: προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι διὰ τοῦτο
KJV: long prayer: therefore
INT: as a pretext at great length praying Because of this

Mark 11:25 V-PPM/P-NMP
GRK: ὅταν στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ
NAS: you stand praying, forgive,
KJV: when ye stand praying, forgive, if
INT: when you may stand praying forgive if

Mark 12:40 V-PPM/P-NMP
GRK: προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι λήμψονται
NAS: and for appearance's sake offer long
KJV: make long prayers: these shall receive
INT: as a pretext at great length pray These will receive

Acts 12:12 V-PPM/P-NMP
GRK: συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι
NAS: were gathered together and were praying.
INT: gathered together and are praying

Acts 16:25 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν
NAS: and Silas were praying and singing hymns of praise
KJV: Silas prayed, and sang praises
INT: and Silas praying were singing praises to

Ephesians 6:18 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ
NAS: prayer and petition pray at all times
KJV: Praying always with
INT: and supplication praying in every

Colossians 1:3 V-PPM/P-NMP
GRK: περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
NAS: Jesus Christ, praying always for you,
KJV: Jesus Christ, praying always for
INT: for you praying

Colossians 1:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι
NAS: [of it], we have not ceased to pray for you and to ask
KJV: not cease to pray for you,
INT: for you praying and asking

Colossians 4:3 V-PPM/P-NMP
GRK: προσευχόμενοι ἅμα καὶ
NAS: praying at the same time
KJV: Withal praying also for
INT: praying at the same time also

Jude 1:20 V-PPM/P-NMP
GRK: πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
NAS: faith, praying in the Holy
KJV: most holy faith, praying in the Holy
INT: [the] Spirit Holy praying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page