προσκαρτερῇ
Englishman's Concordance
προσκαρτερῇ (proskarterē) — 1 Occurrence

Mark 3:9 V-PSA-3S
GRK: ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ
NAS: that a boat should stand ready for Him because
KJV: a small ship should wait on him
INT: that a boat might wait upon him on account of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page