προσκαρτερῶν
Englishman's Concordance
προσκαρτερῶν (proskarterōn) — 1 Occurrence

Acts 8:13 V-PPA-NMS
GRK: βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ
NAS: and after being baptized, he continued on with Philip,
INT: having been baptized was steadfastly continuing with Philip

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page