προσκαρτεροῦντες
Englishman's Concordance
προσκαρτεροῦντες (proskarterountes) — 5 Occurrences

Acts 1:14 V-PPA-NMP
GRK: πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ
NAS: with one mind were continually devoting themselves to prayer,
INT: all were steadfastly continuing with one accord

Acts 2:42 V-PPA-NMP
GRK: ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ
NAS: They were continually devoting themselves to the apostles'
KJV: they continued stedfastly in the apostles'
INT: they were moreover steadfastly continuing in the teaching

Acts 2:46 V-PPA-NMP
GRK: ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν
NAS: Day by day continuing with one mind
KJV: And they, continuing daily
INT: day and steadfastly continuing with one accord in

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες
NAS: in tribulation, devoted to prayer,
KJV: in tribulation; continuing instant in prayer;
INT: in prayer be constant

Romans 13:6 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες
NAS: of God, devoting themselves to this
KJV: ministers, attending continually upon
INT: this very this thing attending continually

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page