προσκαρτερούντων
Englishman's Concordance
προσκαρτερούντων (proskarterountōn) — 1 Occurrence

Acts 10:7 V-PPA-GMP
GRK: εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ
NAS: of those who were his personal attendants,
KJV: him continually;
INT: devout of those continually waiting on him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page