πτωχοὺς
Englishman's Concordance
πτωχοὺς (ptōchous) — 8 Occurrences

Matthew 26:11 Adj-AMP
GRK: γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ'
NAS: have the poor with you; but you do not always
KJV: For ye have the poor always with
INT: indeed the poor you have with

Mark 14:7 Adj-AMP
GRK: γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ'
NAS: have the poor with you, and whenever
KJV: For ye have the poor with you
INT: indeed the poor you have with

Luke 14:13 Adj-AMP
GRK: ποιῇς κάλει πτωχούς ἀναπείρους χωλούς
NAS: invite [the] poor, [the] crippled,
KJV: call the poor, the maimed,
INT: you make call the poor the crippled the lame

Luke 14:21 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους
NAS: in here the poor and crippled
KJV: hither the poor, and
INT: and the poor and crippled

John 12:8 Adj-AMP
GRK: τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε
NAS: have the poor with you, but you do not always
KJV: For the poor always ye have
INT: the poor indeed always

Romans 15:26 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων
NAS: a contribution for the poor among the saints
KJV: contribution for the poor saints which
INT: for the poor of the saints

James 2:5 Adj-AMP
GRK: ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ
NAS: choose the poor of this
KJV: God chosen the poor of this world
INT: did choose the poor of this world

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς
NAS: and the rich and the poor, and the free men
KJV: rich and poor, free
INT: and the poor and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page