4434. πτωχός (ptóchos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4434. πτωχός (ptóchos) — 34 Occurrences

Matthew 5:3 Adj-NMP
GRK: ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι
NAS: Blessed are the poor in spirit,
KJV: Blessed [are] the poor in spirit: for
INT: Blessed [are] the poor in the spirit

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: are raised up, and [the] POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED
KJV: and the poor have the gospel preached to them.
INT: are raised and poor are evangelized

Matthew 19:21 Adj-DMP
GRK: δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and give to [the] poor, and you will have
KJV: give to the poor, and
INT: give the to poor and you will have

Matthew 26:9 Adj-DMP
GRK: καὶ δοθῆναι πτωχοῖς
NAS: and [the money] given to the poor.
KJV: and given to the poor.
INT: and have been given to [the] poor

Matthew 26:11 Adj-AMP
GRK: γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ'
NAS: have the poor with you; but you do not always
KJV: For ye have the poor always with
INT: indeed the poor you have with

Mark 10:21 Adj-DMP
GRK: δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and give to the poor, and you will have
KJV: give to the poor, and
INT: give to the poor and you will have

Mark 12:42 Adj-NFS
GRK: μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ
NAS: A poor widow came
KJV: a certain poor widow,
INT: one widow poor cast [in] lepta

Mark 12:43 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
NAS: I say to you, this poor widow put
KJV: That this poor widow hath cast
INT: this poor more than all

Mark 14:5 Adj-DMP
GRK: δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶντο
NAS: and [the money] given to the poor. And they were scolding
KJV: have been given to the poor. And
INT: to have been given to the poor And they grumbled

Mark 14:7 Adj-AMP
GRK: γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ'
NAS: have the poor with you, and whenever
KJV: For ye have the poor with you
INT: indeed the poor you have with

Luke 4:18 Adj-DMP
GRK: με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με
NAS: ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR. HE HAS SENT
KJV: to preach the gospel to the poor; he hath sent
INT: me to preach good news to [the] poor he has sent me

Luke 6:20 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ πτωχοί ὅτι ὑμετέρα
NAS: Blessed [are] you [who are] poor, for yours
KJV: Blessed [be ye] poor: for
INT: Blessed [are] the poor for yours

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: are raised up, [the] POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED
KJV: are raised, to the poor the gospel is preached.
INT: dead are raised poor are evangelized

Luke 14:13 Adj-AMP
GRK: ποιῇς κάλει πτωχούς ἀναπείρους χωλούς
NAS: invite [the] poor, [the] crippled,
KJV: call the poor, the maimed,
INT: you make call the poor the crippled the lame

Luke 14:21 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους
NAS: in here the poor and crippled
KJV: hither the poor, and
INT: and the poor and crippled

Luke 16:20 Adj-NMS
GRK: πτωχὸς δέ τις
NAS: And a poor man named Lazarus
KJV: a certain beggar named
INT: a beggar moreover certain

Luke 16:22 Adj-AMS
GRK: ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι
NAS: Now the poor man died
KJV: it came to pass, that the beggar died,
INT: died the poor man and was carried away

Luke 18:22 Adj-DMP
GRK: καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ ἕξεις
NAS: and distribute it to the poor, and you shall have
KJV: distribute unto the poor, and
INT: and distribute to [the] poor and you will have

Luke 19:8 Adj-DMP
GRK: κύριε τοῖς πτωχοῖς δίδωμι καὶ
NAS: I will give to the poor, and if
KJV: goods I give to the poor; and if
INT: Lord to the poor I give and

Luke 21:3 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων
NAS: I say to you, this poor widow put
KJV: that this poor widow hath cast
INT: this poor more than all

John 12:5 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐδόθη πτωχοῖς
NAS: denarii and given to poor [people]?
KJV: and given to the poor?
INT: and given to [the] poor

John 12:6 Adj-GMP
GRK: περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ
NAS: about the poor, but because
KJV: cared for the poor; but because
INT: for the poor he was caring to him

John 12:8 Adj-AMP
GRK: τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε
NAS: have the poor with you, but you do not always
KJV: For the poor always ye have
INT: the poor indeed always

John 13:29 Adj-DMP
GRK: ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι
NAS: something to the poor.
KJV: he should give something to the poor.
INT: or to the poor that something

Romans 15:26 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων
NAS: a contribution for the poor among the saints
KJV: contribution for the poor saints which
INT: for the poor of the saints

2 Corinthians 6:10 Adj-NMP
GRK: χαίροντες ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ
NAS: always rejoicing, as poor yet making
KJV: rejoicing; as poor, yet making
INT: rejoicing as poor many moreover

Galatians 2:10 Adj-GMP
GRK: μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν
NAS: [asked] us to remember the poor-- the very thing
KJV: we should remember the poor; the same
INT: only the poor that we should remember

Galatians 4:9 Adj-ANP
GRK: ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς
NAS: to the weak and worthless elemental things,
KJV: and beggarly elements,
INT: weak and beggarly principles to which

James 2:2 Adj-NMS
GRK: δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ
NAS: comes in a poor man in dirty
KJV: there come in also a poor man in vile
INT: moreover also a poor [man] in shabby

James 2:3 Adj-DMS
GRK: καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ
NAS: place, and you say to the poor man, You stand
KJV: and say to the poor, Stand thou
INT: and to the poor might have said You

James 2:5 Adj-AMP
GRK: ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ
NAS: choose the poor of this
KJV: God chosen the poor of this world
INT: did choose the poor of this world

James 2:6 Adj-AMS
GRK: ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν οὐχ οἱ
NAS: But you have dishonored the poor man. Is it not the rich
KJV: ye have despised the poor. Do not
INT: dishonored the poor [man] Not the

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς
NAS: and miserable and poor and blind
KJV: miserable, and poor, and blind,
INT: miserable and poor and blind

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πτωχούς καὶ τοὺς
NAS: and the rich and the poor, and the free men
KJV: rich and poor, free
INT: and the poor and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page