σάββασιν
Englishman's Concordance
σάββασιν (sabbasin) — 13 Occurrences

Matthew 12:1 N-DNP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν
NAS: the grainfields on the Sabbath, and His disciples
KJV: went on the sabbath day through
INT: Jesus on the Sabbath through the

Matthew 12:5 N-DNP
GRK: ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς
NAS: in the Law, that on the Sabbath the priests
KJV: how that on the sabbath days the priests
INT: that on the Sabbath the priests

Matthew 12:10 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι ἵνα
NAS: to heal on the Sabbath? -- so
KJV: to heal on the sabbath days? that
INT: Is it lawful on the Sabbath to heal that

Matthew 12:11 N-DNP
GRK: τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον
NAS: into a pit on the Sabbath, will he not take hold
KJV: a pit on the sabbath day, will he
INT: this on the Sabbath into a pit

Matthew 12:12 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν
NAS: to do good on the Sabbath.
KJV: to do well on the sabbath days.
INT: it is lawful on the Sabbath good to do

Mark 1:21 N-DNP
GRK: εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς
NAS: and immediately on the Sabbath He entered
KJV: straightway on the sabbath day he entered
INT: immediately on the Sabbath having entered into

Mark 2:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ
NAS: the grainfields on the Sabbath, and His disciples
KJV: on the sabbath day; and
INT: on the Sabbath is passing through

Mark 2:24 N-DNP
GRK: ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: on the sabbath day that which
INT: do they on the Sabbath that which not

Mark 3:2 N-DNP
GRK: εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν
NAS: He would heal him on the Sabbath, so
KJV: him on the sabbath day; that
INT: whether on the Sabbath he will heal him

Mark 3:4 N-DNP
GRK: Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι ἢ
NAS: to do harm on the Sabbath, to save
KJV: to do good on the sabbath days, or
INT: Is it lawful on the Sabbath to do good or

Luke 4:31 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν
NAS: and He was teaching them on the Sabbath;
KJV: them on the sabbath days.
INT: on the Sabbath

Luke 6:2 N-DNP
GRK: ἔξεστιν τοῖς σάββασιν
NAS: what is not lawful on the Sabbath?
KJV: to do on the sabbath days?
INT: it is lawful [on] the Sabbath

Luke 13:10 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς σάββασιν
NAS: of the synagogues on the Sabbath.
KJV: of the synagogues on the sabbath.
INT: on the Sabbath

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page