σοφίαν
Englishman's Concordance
σοφίαν (sophian) — 14 Occurrences

Matthew 12:42 N-AFS
GRK: ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ
NAS: to hear the wisdom of Solomon;
KJV: to hear the wisdom of Solomon;
INT: to hear the wisdom of Solomon and

Luke 11:31 N-AFS
GRK: ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος καὶ
NAS: to hear the wisdom of Solomon;
KJV: to hear the wisdom of Solomon;
INT: to hear the wisdom of Solomon and

Luke 21:15 N-AFS
GRK: στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ
NAS: you utterance and wisdom which
KJV: a mouth and wisdom, which all
INT: a mouth and wisdom which none

Acts 7:10 N-AFS
GRK: χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ
NAS: him favor and wisdom in the sight
KJV: and wisdom in the sight
INT: favor and wisdom before Pharoah

1 Corinthians 1:19 N-AFS
GRK: Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
NAS: I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE,
KJV: I will destroy the wisdom of the wise,
INT: I will destroy the wisdom of the wise

1 Corinthians 1:20 N-AFS
GRK: θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου
NAS: made foolish the wisdom of the world?
KJV: made foolish the wisdom of this
INT: God the wisdom the world

1 Corinthians 1:22 N-AFS
GRK: καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
NAS: and Greeks search for wisdom;
KJV: the Greeks seek after wisdom:
INT: and Greeks wisdom seek

1 Corinthians 1:24 N-AFS
GRK: καὶ θεοῦ σοφίαν
NAS: of God and the wisdom of God.
KJV: of God, and the wisdom of God.
INT: and God's wisdom

1 Corinthians 2:6 N-AFS
GRK: Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν
NAS: Yet we do speak wisdom among those
KJV: we speak wisdom among
INT: wisdom moreover we speak

1 Corinthians 2:6 N-AFS
GRK: τοῖς τελείοις σοφίαν δὲ οὐ
NAS: who are mature; a wisdom, however,
KJV: yet not the wisdom of this world,
INT: the mature wisdom moreover not

1 Corinthians 2:7 N-AFS
GRK: λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ
NAS: God's wisdom in a mystery,
KJV: But we speak the wisdom of God in
INT: we speak of God wisdom in a mystery

2 Peter 3:15 N-AFS
GRK: δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν
NAS: according to the wisdom given
KJV: according to the wisdom given
INT: having been given to him wisdom wrote to you

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν
NAS: and riches and wisdom and might
KJV: riches, and wisdom, and strength,
INT: riches and wisdom and strength

Revelation 17:9 N-AFS
GRK: ὁ ἔχων σοφίαν αἱ ἑπτὰ
NAS: which has wisdom. The seven
KJV: which hath wisdom. The seven heads
INT: which has wisdom The seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page