σοφία
Englishman's Concordance
σοφία (sophia) — 25 Occurrences

Matthew 11:19 N-NFS
GRK: ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν
NAS: Yet wisdom is vindicated
KJV: sinners. But wisdom is justified of
INT: was justified the wisdom by the

Matthew 13:54 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ
NAS: [did] this man [get] this wisdom and [these] miraculous powers?
KJV: this wisdom, and
INT: to this [man] the wisdom this and

Mark 6:2 N-NFS
GRK: τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα
NAS: and what is [this] wisdom given
KJV: what wisdom [is] this which is given
INT: what the wisdom that has been given

Luke 2:40 N-DFS
GRK: ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ καὶ χάρις
NAS: increasing in wisdom; and the grace
KJV: filled with wisdom: and
INT: became strong being filled with wisdom and [the] grace

Luke 2:52 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ
NAS: kept increasing in wisdom and stature,
KJV: Jesus increased in wisdom and stature,
INT: in wisdom and stature

Luke 7:35 N-NFS
GRK: ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων
NAS: Yet wisdom is vindicated by all
KJV: But wisdom is justified of
INT: was justified wisdom by all

Luke 11:49 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ
NAS: reason also the wisdom of God said,
KJV: said the wisdom of God,
INT: also the wisdom of God

Acts 6:10 N-DFS
GRK: ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ
NAS: to cope with the wisdom and the Spirit
KJV: to resist the wisdom and
INT: to resist the wisdom and the

Acts 7:22 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν
NAS: in all the learning of the Egyptians,
KJV: in all the wisdom of the Egyptians,
INT: in all [the] wisdom of [the] Egyptians he was

1 Corinthians 1:17 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα
NAS: but to preach the gospel, not in cleverness of speech,
KJV: not with wisdom of words, lest
INT: not in wisdom of word that

1 Corinthians 1:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: For since in the wisdom of God
KJV: that in the wisdom of God
INT: in the wisdom of God

1 Corinthians 1:30 N-NFS
GRK: ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ
NAS: became to us wisdom from God,
KJV: unto us wisdom, and righteousness,
INT: who was made wisdom to us from

1 Corinthians 2:5 N-DFS
GRK: ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ'
NAS: would not rest on the wisdom of men,
KJV: stand in the wisdom of men, but
INT: might be in wisdom of men but

1 Corinthians 3:19 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου
NAS: For the wisdom of this world
KJV: For the wisdom of this world
INT: the indeed wisdom the world

2 Corinthians 1:12 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ'
NAS: not in fleshly wisdom but in the grace
KJV: with fleshly wisdom, but by
INT: not in wisdom fleshly but

Ephesians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει
NAS: on us. In all wisdom and insight
KJV: in all wisdom and prudence;
INT: in all wisdom and understanding

Ephesians 3:10 N-NFS
GRK: ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ
NAS: that the manifold wisdom of God
KJV: the church the manifold wisdom of God,
INT: the manifold wisdom of God

Colossians 1:9 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει
NAS: spiritual wisdom and understanding,
KJV: in all wisdom and spiritual
INT: in all wisdom and understanding

Colossians 1:28 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ ἵνα παραστήσωμεν
NAS: with all wisdom, so
KJV: in all wisdom; that we may present
INT: in all wisdom that we might present

Colossians 3:16 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ
NAS: you, with all wisdom teaching
KJV: in all wisdom; teaching and
INT: in all wisdom teaching and

Colossians 4:5 N-DFS
GRK: Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς
NAS: Conduct yourselves with wisdom toward
KJV: in wisdom toward
INT: In wisdom walk toward

James 3:15 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη
NAS: This wisdom is not that which comes down
KJV: This wisdom descendeth not
INT: this the wisdom from above coming down

James 3:17 N-NFS
GRK: δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν
NAS: But the wisdom from above is first
KJV: But the wisdom that is from above is
INT: but [the] from above wisdom first indeed

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ
NAS: and glory and wisdom and thanksgiving
KJV: glory, and wisdom, and thanksgiving,
INT: and wisdom and

Revelation 13:18 N-NFS
GRK: Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν ὁ
NAS: Here is wisdom. Let him who has
KJV: is wisdom. Let him that hath
INT: Here the wisdom is He who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page