σοφίας
Englishman's Concordance
σοφίας (sophias) — 12 Occurrences

Acts 6:3 N-GFS
GRK: πνεύματος καὶ σοφίας οὓς καταστήσομεν
NAS: of the Spirit and of wisdom, whom
KJV: Ghost and wisdom, whom we may appoint
INT: of [the] Spirit and wisdom whom we will appoint

Romans 11:33 N-GFS
GRK: πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως
NAS: both of the wisdom and knowledge
KJV: both of the wisdom and
INT: of riches both of wisdom and knowledge

1 Corinthians 1:21 N-GFS
GRK: διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν
NAS: through its wisdom did not [come to] know
KJV: the world by wisdom knew not
INT: by the wisdom God

1 Corinthians 2:1 N-GFS
GRK: λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν
NAS: or of wisdom, proclaiming
KJV: or of wisdom, declaring
INT: of word or wisdom proclaiming to you

1 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ'
NAS: words of wisdom, but in demonstration
KJV: words of man's wisdom, but in
INT: in persuasive of wisdom words but

1 Corinthians 2:13 N-GFS
GRK: διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ'
NAS: by human wisdom, but in those taught
KJV: which man's wisdom teacheth,
INT: taught of human wisdom words but

1 Corinthians 12:8 N-GFS
GRK: δίδοται λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ
NAS: the word of wisdom through
KJV: the word of wisdom;
INT: is given a word of wisdom to another moreover

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως
NAS: to you a spirit of wisdom and of revelation
KJV: the spirit of wisdom and
INT: to you [the] spirit of wisdom and revelation

Colossians 2:3 N-GFS
GRK: θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως
NAS: the treasures of wisdom and knowledge.
KJV: the treasures of wisdom and
INT: treasures of wisdom and of knowledge

Colossians 2:23 N-GFS
GRK: μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ
NAS: the appearance of wisdom in self-made religion
KJV: a shew of wisdom in
INT: indeed having of wisdom in voluntary worship

James 1:5 N-GFS
GRK: ὑμῶν λείπεται σοφίας αἰτείτω παρὰ
NAS: of you lacks wisdom, let him ask
KJV: of you lack wisdom, let him ask of
INT: of you lacks wisdom let him ask from

James 3:13 N-GFS
GRK: ἐν πραΰτητι σοφίας
NAS: his deeds in the gentleness of wisdom.
KJV: with meekness of wisdom.
INT: in humility of wisdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page