σπερμάτων
Englishman's Concordance
σπερμάτων (spermatōn) — 3 Occurrences

Matthew 13:32 N-GNP
GRK: πάντων τῶν σπερμάτων ὅταν δὲ
NAS: than all [other] seeds, but when
KJV: the least of all seeds: but when
INT: of all the seeds when however

Mark 4:31 N-GNP
GRK: πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ
NAS: than all the seeds that are upon the soil,
KJV: is less than all the seeds that be in
INT: of all the seeds which [are] upon

1 Corinthians 15:38 N-GNP
GRK: ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: and to each of the seeds a body
KJV: and to every seed his own body.
INT: to each of the seeds its own body

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page