σπέρματος
Englishman's Concordance
σπέρματος (spermatos) — 8 Occurrences

John 7:42 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ καὶ
NAS: comes from the descendants of David,
KJV: cometh of the seed of David, and
INT: out of the seed of David and

Acts 13:23 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν
NAS: From the descendants of this man,
KJV: Of this man's seed hath God
INT: of the seed according to promise

Romans 1:3 N-GNS
GRK: γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ
NAS: who was born of a descendant of David
KJV: of the seed of David
INT: having come of [the] seed of David according to

Romans 11:1 N-GNS
GRK: εἰμί ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ φυλῆς
NAS: an Israelite, a descendant of Abraham,
KJV: of the seed of Abraham,
INT: am of [the] seed of Abraham of [the] tribe

2 Timothy 2:8 N-GNS
GRK: νεκρῶν ἐκ σπέρματος Δαυίδ κατὰ
NAS: from the dead, descendant of David,
KJV: Christ of the seed of David was raised
INT: [the] dead of [the] seed of David according to

Hebrews 2:16 N-GNS
GRK: ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
NAS: but He gives help to the descendant of Abraham.
KJV: he took on [him] the seed of Abraham.
INT: he helps but of [the] seed of Abraham he helps

Hebrews 11:11 N-GNS
GRK: εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν καὶ
KJV: conceive seed, and
INT: for [the] conception of seed received and

Revelation 12:17 N-GNS
GRK: λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν
NAS: with the rest of her children, who keep
KJV: the remnant of her seed, which keep
INT: rest of the children of her who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page