στρατηγοῖς
Englishman's Concordance
στρατηγοῖς (stratēgois) — 3 Occurrences

Luke 22:4 N-DMP
GRK: ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς
NAS: with the chief priests and officers how
KJV: and captains, how
INT: chief priests and captains the how

Acts 16:20 N-DMP
GRK: αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι
NAS: and when they had brought them to the chief magistrates, they said,
KJV: them to the magistrates, saying,
INT: them to the magistrates said These

Acts 16:38 N-DMP
GRK: δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
NAS: words to the chief magistrates. They were afraid
KJV: words unto the magistrates: and
INT: moreover to the captains the officers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page