στρατιώτας
Englishman's Concordance
στρατιώτας (stratiōtas) — 5 Occurrences

Matthew 8:9 N-AMP
GRK: ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω
NAS: authority, with soldiers under
KJV: authority, having soldiers under me:
INT: under myself soldiers and I say

Luke 7:8 N-AMP
GRK: ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω
NAS: authority, with soldiers under
KJV: under me soldiers, and I say
INT: under myself soldiers and I say

Acts 21:32 N-AMP
GRK: ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας
NAS: he took along [some] soldiers and centurions
KJV: took soldiers and
INT: at once having taken with [him] soldiers and centurions

Acts 21:32 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες
NAS: the commander and the soldiers, they stopped
KJV: and the soldiers, they left
INT: and the soldiers they ceased beating

Acts 23:23 N-AMP
GRK: εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως
NAS: hundred soldiers ready
KJV: Make ready two hundred soldiers to go
INT: he said Prepare soldiers two hundred that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page