στρατιωτῶν
Englishman's Concordance
στρατιωτῶν (stratiōtōn) — 5 Occurrences

John 19:34 N-GMP
GRK: εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ
NAS: But one of the soldiers pierced
KJV: one of the soldiers with a spear
INT: one of the soldiers with a spear his

Acts 12:4 N-GMP
GRK: τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν
NAS: squads of soldiers to guard
KJV: quaternions of soldiers to keep
INT: to four sets of four soldiers to guard him

Acts 12:6 N-GMP
GRK: μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν
NAS: between two soldiers, bound with two
KJV: between two soldiers, bound with two
INT: between two soldiers bound with chains

Acts 21:35 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν
NAS: he was carried by the soldiers because
KJV: of the soldiers for
INT: by the soldiers because of the

Acts 27:42 N-GMP
GRK: Τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο
NAS: The soldiers' plan was to kill
KJV: And the soldiers' counsel was
INT: of the moreover soldiers [the] plan was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page