1011. βουλεύω (bouleuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1011. βουλεύω (bouleuó) — 6 Occurrences

Luke 14:31 V-FIM-3S
GRK: καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός
NAS: sit down and consider whether
KJV: first, and consulteth whether
INT: having sat down first takes counsel whether able

John 11:53 V-AIM-3P
GRK: τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν
NAS: from that day on they planned together to kill
INT: day they took counsel together that they might kill

John 12:10 V-AIM-3P
GRK: ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ
NAS: But the chief priests planned to put
KJV: the chief priests consulted that
INT: took counsel moreover the

Acts 27:39 V-IIM/P-3P
GRK: εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο
NAS: with a beach, and they resolved to drive
KJV: the which they were minded, if
INT: on which they purposed if they should be able

2 Corinthians 1:17 V-PIM/P-1S
GRK: ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα
NAS: what I purpose, do I purpose
KJV: was thus minded, did I use lightness?
INT: or what I purpose according to flesh

2 Corinthians 1:17 V-PIM/P-1S
GRK: κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα ᾖ
NAS: I purpose, do I purpose according
KJV: the things that I purpose, do I purpose
INT: according to flesh do I purpose that there should be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page