βουλῇ
Englishman's Concordance
βουλῇ (boulē) — 6 Occurrences

Luke 23:51 N-DFS
GRK: συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ
NAS: (he had not consented to their plan and action),
KJV: not consented to the counsel and deed
INT: having consented to the counsel and the

Acts 2:23 N-DFS
GRK: τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει
NAS: over by the predetermined plan and foreknowledge
KJV: by the determinate counsel and
INT: by the determinate plan and foreknowledge

Acts 4:28 N-NFS
GRK: καὶ ἡ βουλὴ σου προώρισεν
NAS: Your hand and Your purpose predestined
KJV: thy counsel determined before
INT: and the purpose of you predetermined

Acts 5:38 N-NFS
GRK: ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ
NAS: for if this plan or action
KJV: if this counsel or this
INT: men the plan these or

Acts 13:36 N-DFS
GRK: τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ
NAS: after he had served the purpose of God
KJV: generation by the will of God,
INT: of God counsel fell asleep and

Acts 27:42 N-NFS
GRK: δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα
NAS: The soldiers' plan was to kill
KJV: And the soldiers' counsel was to
INT: moreover soldiers [the] plan was that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page