1012. βουλή (boulé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1012. βουλή (boulé) — 12 Occurrences

Luke 7:30 N-AFS
GRK: νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ
NAS: God's purpose for themselves,
KJV: rejected the counsel of God
INT: lawyers the counsel of God

Luke 23:51 N-DFS
GRK: συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ
NAS: (he had not consented to their plan and action),
KJV: not consented to the counsel and deed
INT: having consented to the counsel and the

Acts 2:23 N-DFS
GRK: τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει
NAS: over by the predetermined plan and foreknowledge
KJV: by the determinate counsel and
INT: by the determinate plan and foreknowledge

Acts 4:28 N-NFS
GRK: καὶ ἡ βουλὴ σου προώρισεν
NAS: Your hand and Your purpose predestined
KJV: thy counsel determined before
INT: and the purpose of you predetermined

Acts 5:38 N-NFS
GRK: ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ
NAS: for if this plan or action
KJV: if this counsel or this
INT: men the plan these or

Acts 13:36 N-DFS
GRK: τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ
NAS: after he had served the purpose of God
KJV: generation by the will of God,
INT: of God counsel fell asleep and

Acts 20:27 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ
NAS: to you the whole purpose of God.
KJV: unto you all the counsel of God.
INT: all the counsel of God

Acts 27:12 N-AFS
GRK: πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν
NAS: reached a decision to put out to sea
KJV: the more part advised to depart
INT: majority reached a decision to set sail from there also

Acts 27:42 N-NFS
GRK: δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα
NAS: The soldiers' plan was to kill
KJV: And the soldiers' counsel was to
INT: moreover soldiers [the] plan was that

1 Corinthians 4:5 N-AFP
GRK: φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν
NAS: and disclose the motives of [men's] hearts;
KJV: will make manifest the counsels of the hearts:
INT: will make manifest the motives of the hearts

Ephesians 1:11 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος
NAS: after the counsel of His will,
KJV: after the counsel of his own
INT: according to the counsel of the will

Hebrews 6:17 N-GFS
GRK: ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν
NAS: the unchangeableness of His purpose, interposed
KJV: of his counsel, confirmed
INT: unchangeableness of the counsel of him he guaranteed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page