1026. βρέχω (brechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1026. βρέχω (brechó) — 7 Occurrences

Matthew 5:45 V-PIA-3S
GRK: ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους
NAS: and [the] good, and sends rain on [the] righteous
KJV: and sendeth rain on
INT: good and sends rain on righteous

Luke 7:38 V-PNA
GRK: δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας
NAS: she began to wet His feet
KJV: and began to wash his
INT: tears she began to wet with the feet

Luke 7:44 V-AIA-3S
GRK: τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς
NAS: for My feet, but she has wet My feet
KJV: but she hath washed my feet
INT: with tears wet my

Luke 17:29 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ Σοδόμων ἔβρεξεν πῦρ καὶ
NAS: out from Sodom it rained fire
KJV: out of Sodom it rained fire and
INT: from Sodom it rained fire and

James 5:17 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ βρέξαι καὶ οὐκ
NAS: earnestly that it would not rain, and it did not rain
KJV: that it might not rain: and it rained
INT: not to rain and not

James 5:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς
NAS: that it would not rain, and it did not rain on the earth
KJV: rain: and it rained not on
INT: and not it did rain upon the

Revelation 11:6 V-PSA-3S
GRK: μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας
NAS: that rain will not fall during the days
KJV: heaven, that it rain not in
INT: no rain might fall in the days

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page