1027. βροντή (bronté)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1027. βροντή (bronté) — 12 Occurrences

Mark 3:17 N-GFS
GRK: ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς
NAS: means, Sons of Thunder);
KJV: which is, The sons of thunder:
INT: is Sons of thunder

John 12:29 N-AFS
GRK: ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι
NAS: it were saying that it had thundered; others
INT: having heard said thunder there has been others

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταί καὶ ἑπτὰ
NAS: and sounds and peals of thunder. And [there were] seven
KJV: lightnings and thunderings and voices:
INT: voices and thunders and seven

Revelation 6:1 N-GFS
GRK: ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου
NAS: as with a voice of thunder, Come.
KJV: the noise of thunder, one
INT: as a voice of thunder Come

Revelation 8:5 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ
NAS: and there followed peals of thunder and sounds
KJV: and thunderings, and
INT: and there were thunders and voices

Revelation 10:3 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
NAS: out, the seven peals of thunder uttered
KJV: seven thunders uttered
INT: the seven thunders the of themselves

Revelation 10:4 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταί ἤμελλον γράφειν
NAS: the seven peals of thunder
KJV: the seven thunders had uttered
INT: the seven thunders I was about to write

Revelation 10:4 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταί καὶ μὴ
NAS: peals of thunder had spoken,
KJV: the seven thunders uttered,
INT: the seven thunders and not

Revelation 11:19 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς
NAS: and sounds and peals of thunder and an earthquake
KJV: and thunderings, and
INT: voices and thunders and an earthquake

Revelation 14:2 N-GFS
GRK: ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ
NAS: of loud thunder, and the voice
KJV: of a great thunder: and
INT: as a voice of thunder great and

Revelation 16:18 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταί καὶ σεισμὸς
NAS: and sounds and peals of thunder; and there was a great
KJV: voices, and thunders, and lightnings;
INT: voices and thunders and earthquake

Revelation 19:6 N-GFP
GRK: ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων
NAS: of mighty peals of thunder, saying,
KJV: of mighty thunderings, saying,
INT: as a voice of thunders strong saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page