1147. δάκτυλος (daktulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1147. δάκτυλος (daktulos) — 8 Occurrences

Matthew 23:4 N-DMS
GRK: δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ
NAS: to move them with [so much as] a finger.
KJV: them with one of their fingers.
INT: however with finger of them not

Mark 7:33 N-AMP
GRK: ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς
NAS: and put His fingers into his ears,
KJV: and put his fingers into his
INT: he put the fingers of him to

Luke 11:20 N-DMS
GRK: δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ
NAS: out demons by the finger of God,
KJV: if I with the finger of God cast out
INT: however by [the] finger of God I

Luke 11:46 N-GMP
GRK: ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ
NAS: the burdens with one of your fingers.
KJV: with one of your fingers.
INT: with one of the fingers of you not

Luke 16:24 N-GMS
GRK: ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
NAS: the tip of his finger in water
KJV: the tip of his finger in water, and
INT: tip of the finger of him in water

John 8:6 N-DMS
GRK: κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς
NAS: down and with His finger wrote
KJV: down, and with [his] finger wrote
INT: having stooped with [his] finger wrote on

John 20:25 N-AMS
GRK: βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς
NAS: and put my finger into the place
KJV: put my finger into the print
INT: put the finger of me into

John 20:27 N-AMS
GRK: Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε
NAS: here with your finger, and see
KJV: hither thy finger, and behold
INT: Bring the finger of you here

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page