1184. δεκτός (dektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1184. δεκτός (dektos) — 5 Occurrences

Luke 4:19 Adj-AMS
GRK: ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
NAS: TO PROCLAIM THE FAVORABLE YEAR
KJV: To preach the acceptable year
INT: [the] year of [the] Lord's favor

Luke 4:24 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν
NAS: prophet is welcome in his hometown.
KJV: prophet is accepted in his own
INT: no prophet acceptable is in

Acts 10:35 Adj-NMS
GRK: ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν
NAS: what is right is welcome to Him.
KJV: righteousness, is accepted with him.
INT: works righteousness acceptable to him is

2 Corinthians 6:2 Adj-DMS
GRK: γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου
NAS: for He says, AT THE ACCEPTABLE TIME
KJV: thee in a time accepted, and in
INT: indeed In a time accepted I listened to you

Philippians 4:18 Adj-AFS
GRK: εὐωδίας θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ
NAS: aroma, an acceptable sacrifice,
KJV: a sacrifice acceptable, wellpleasing
INT: of a sweet smell a sacrifice acceptable well-pleasing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page