125. Αἴγυπτος (Aiguptos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 125. Αἴγυπτος (Aiguptos) — 25 Occurrences

Matthew 2:13 N-AFS
GRK: φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι
NAS: and flee to Egypt, and remain
KJV: flee into Egypt, and be thou
INT: flee into Egypt and remain

Matthew 2:14 N-AFS
GRK: ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον
NAS: and left for Egypt.
KJV: departed into Egypt:
INT: withdrew into Egypt

Matthew 2:15 N-GFS
GRK: λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν
NAS: the prophet: OUT OF EGYPT I CALLED
KJV: saying, Out of Egypt have I called my
INT: saying Out of Egypt have I called the

Matthew 2:19 N-DFS
GRK: Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
NAS: to Joseph in Egypt, and said,
KJV: to Joseph in Egypt,
INT: Joseph in Egypt

Acts 2:10 N-AFS
GRK: καὶ Παμφυλίαν Αἴγυπτον καὶ τὰ
NAS: and Pamphylia, Egypt and the districts
KJV: Pamphylia, in Egypt, and
INT: and Pamphylia Egypt and the

Acts 7:9 N-AFS
GRK: ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον καὶ ἦν
NAS: and sold him into Egypt. [Yet] God
KJV: Joseph into Egypt: but God
INT: sold [him] into Egypt But was

Acts 7:10 N-GFS
GRK: Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ κατέστησεν
NAS: king of Egypt, and he made
KJV: of Pharaoh king of Egypt; and he made
INT: Pharoah king of Egypt and he appoointed

Acts 7:10 N-AFS
GRK: ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον καὶ ἐφ'
NAS: over Egypt and all
KJV: governor over Egypt and all
INT: ruler over Egypt and over

Acts 7:11 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναὰν
NAS: over all Egypt and Canaan, and great
KJV: all the land of Egypt and Chanaan,
INT: whole of Egypt and Canaan

Acts 7:12 N-AFS
GRK: σιτία εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς
NAS: that there was grain in Egypt, he sent
KJV: corn in Egypt, he sent out our
INT: grain in Egypt sent forth the

Acts 7:15 N-AFS
GRK: Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν
NAS: went down to Egypt and [there] he and our fathers
KJV: went down into Egypt, and died,
INT: Jacob into Egypt and died

Acts 7:17 N-DFS
GRK: ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
NAS: increased and multiplied in Egypt,
KJV: multiplied in Egypt,
INT: multiplied in Egypt

Acts 7:18 N-AFS
GRK: ἕτερος ἐπ' Αἴγυπτον ὃς οὐκ
NAS: KING OVER EGYPT WHO KNEW
INT: another over Egypt who not

Acts 7:34 N-DFS
GRK: τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τοῦ
NAS: OF MY PEOPLE IN EGYPT AND HAVE HEARD
KJV: which is in Egypt, and I have heard
INT: in Egypt and the

Acts 7:34 N-AFS
GRK: σε εἰς Αἴγυπτον
NAS: NOW, AND I WILL SEND YOU TO EGYPT.'
KJV: thee into Egypt.
INT: you to Egypt

Acts 7:36 N-DFS
GRK: ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν
NAS: in the land of Egypt and in the Red
KJV: in the land of Egypt, and in
INT: in [the] land of Egypt and in

Acts 7:39 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον
NAS: turned back to Egypt,
KJV: turned back again into Egypt,
INT: of them to Egypt

Acts 7:40 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν
NAS: US OUT OF THE LAND OF EGYPT-- WE DO NOT KNOW
KJV: out of the land of Egypt, we wot not
INT: from [the] land of Egypt not we know

Acts 13:17 N-GFS
GRK: ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ μετὰ
NAS: in the land of Egypt, and with an uplifted
KJV: in the land of Egypt, and with
INT: in [the] land of Egypt and with

Hebrews 3:16 N-GFS
GRK: ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως
NAS: who came out of Egypt [led] by Moses?
KJV: that came out of Egypt by Moses.
INT: having come out from Egypt by Moses

Hebrews 8:9 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ
NAS: THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT; FOR THEY DID NOT CONTINUE
KJV: out of the land of Egypt; because they
INT: out of [the] land of Egypt because they

Hebrews 11:26 N-GFS
GRK: ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν
NAS: than the treasures of Egypt; for he was looking
KJV: in Egypt: for
INT: having esteemed than the of egypt treasures the

Hebrews 11:27 N-AFS
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς
NAS: he left Egypt, not fearing
KJV: By faith he forsook Egypt, not fearing
INT: By faith he left Egypt not having feared

Jude 1:5 N-GFS
GRK: ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ
NAS: out of the land of Egypt, subsequently
KJV: the land of Egypt, afterward
INT: out of [the] land of Egypt having saved

Revelation 11:8 N-NFS
GRK: Σόδομα καὶ Αἴγυπτος ὅπου καὶ
NAS: is called Sodom and Egypt, where also
KJV: Sodom and Egypt, where also
INT: Sodom and Egypt where also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page