1449. ἐγγράφω (eggraphó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1449. ἐγγράφω (eggraphó) — 3 Occurrences

Luke 10:20 V-RIM/P-3S
GRK: ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς
NAS: that your names are recorded in heaven.
INT: names of you are written in the

2 Corinthians 3:2 V-RPM/P-NFS
GRK: ὑμεῖς ἐστέ ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς
NAS: You are our letter, written in our hearts,
KJV: our epistle written in our
INT: you are having been inscribed in the

2 Corinthians 3:3 V-RPM/P-NFS
GRK: ὑφ' ἡμῶν ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι
NAS: cared for by us, written not with ink
KJV: by us, written not with ink,
INT: by us having been inscribed not in ink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page