1496. εἰδωλολάτρης (eidólolatrés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1496. εἰδωλολάτρης (eidólolatrés) — 7 Occurrences

1 Corinthians 5:10 N-DMP
GRK: ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις ἐπεὶ ὠφείλετε
NAS: or with idolaters, for then
KJV: or with idolaters; for
INT: swindlers or idolaters since you ought

1 Corinthians 5:11 N-NMS
GRK: πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος
NAS: or an idolater, or
KJV: covetous, or an idolater, or a railer,
INT: covetous or idolater or railer

1 Corinthians 6:9 N-NMP
GRK: πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ
NAS: nor idolaters, nor
KJV: nor idolaters, nor
INT: the sexually immoral nor idolaters nor adulterers

1 Corinthians 10:7 N-NMP
GRK: μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς
NAS: Do not be idolaters, as some
KJV: be ye idolaters, as
INT: Neither idolaters be you as

Ephesians 5:5 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης οὐκ ἔχει
NAS: who is an idolater, has
KJV: is an idolater, hath
INT: who is an idolater not has

Revelation 21:8 N-DMP
GRK: φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν
NAS: and sorcerers and idolaters and all
KJV: sorcerers, and idolaters, and all
INT: sorcerers and idolaters and all

Revelation 22:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς
NAS: and the murderers and the idolaters, and everyone
KJV: and idolaters, and
INT: and the idolaters and everyone who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page