1497. εἴδωλον (eidólon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1497. εἴδωλον (eidólon) — 11 Occurrences

Acts 7:41 N-DNS
GRK: θυσίαν τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο
NAS: a sacrifice to the idol, and were rejoicing
KJV: sacrifice unto the idol, and
INT: sacrifice to the idol and rejoiced

Acts 15:20 N-GNP
GRK: ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς
NAS: from things contaminated by idols and from fornication
KJV: pollutions of idols, and
INT: pollutions of the idols and

Romans 2:22 N-ANP
GRK: βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς
NAS: You who abhor idols, do you rob temples?
KJV: thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
INT: abhor the idols do you commit sacrilege

1 Corinthians 8:4 N-NNS
GRK: ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ
NAS: such thing as an idol in the world,
KJV: we know that an idol [is] nothing in
INT: that nothing an idol [is] in [the] world

1 Corinthians 8:7 N-GNS
GRK: ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον
NAS: being accustomed to the idol until
KJV: with conscience of the idol unto
INT: presently of the idol as of a thing sacrificed to an idol

1 Corinthians 10:19 N-NNS
GRK: ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν
NAS: or that an idol is anything?
KJV: then? that the idol is any thing,
INT: or that an idol anything is

1 Corinthians 12:2 N-ANP
GRK: πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα
NAS: to the mute idols, however
KJV: these dumb idols, even as
INT: to idols mute

2 Corinthians 6:16 N-GNP
GRK: θεοῦ μετὰ εἰδώλων ἡμεῖς γὰρ
NAS: of God with idols? For we are the temple
KJV: of God with idols? for ye
INT: of God with idols we indeed

1 Thessalonians 1:9 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ
NAS: to God from idols to serve
KJV: God from idols to serve the living
INT: from idols to serve [the] God

1 John 5:21 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν εἰδώλων
NAS: guard yourselves from idols.
KJV: yourselves from idols. Amen.
INT: from idols

Revelation 9:20 N-ANP
GRK: καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ
NAS: demons, and the idols of gold
KJV: devils, and idols of gold, and
INT: and the idols golden

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page