1589. ἐκλογή (eklogé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1589. ἐκλογή (eklogé) — 7 Occurrences

Acts 9:15 N-GFS
GRK: ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι
NAS: to him, Go, for he is a chosen instrument
KJV: he is a chosen vessel unto me,
INT: for a vessel of choice is to me

Romans 9:11 N-AFS
GRK: ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ
NAS: according to [His] choice would stand,
KJV: according to election might stand,
INT: the according to election purpose

Romans 11:5 N-AFS
GRK: λεῖμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
NAS: according to [God's] gracious choice.
KJV: according to the election of grace.
INT: a remnant according to election of grace there has been

Romans 11:7 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν οἱ
NAS: it has not obtained, but those who were chosen obtained
KJV: but the election hath obtained it,
INT: but [the] elect obtained [it]

Romans 11:28 N-AFS
GRK: δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ
NAS: but from the standpoint of [God's] choice they are beloved
KJV: as touching the election, [they are] beloved
INT: however the election beloved on account of

1 Thessalonians 1:4 N-AFS
GRK: θεοῦ τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν
NAS: beloved by God, [His] choice of you;
KJV: beloved, your election of God.
INT: God the election of you

2 Peter 1:10 N-AFS
GRK: κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα
NAS: about His calling and choosing you; for as long as you practice
KJV: calling and election sure: for
INT: calling and election to make these things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page