1611. ἔκστασις (ekstasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1611. ἔκστασις (ekstasis) — 7 Occurrences

Mark 5:42 N-DFS
GRK: ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
NAS: old. And immediately they were completely astounded.
KJV: with a great astonishment.
INT: they were overcome immediately with amazement great

Mark 16:8 N-NFS
GRK: τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ οὐδενὶ
NAS: for trembling and astonishment had gripped
KJV: and were amazed: neither
INT: trembling and amazement and to none

Luke 5:26 N-NFS
GRK: Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας
NAS: struck with astonishment and [began] glorifying
KJV: all amazed, and
INT: And amazement seized all

Acts 3:10 N-GFS
GRK: θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ
NAS: with wonder and amazement at what had happened
KJV: and amazement at
INT: with wonder and amazement at that which

Acts 10:10 N-NFS
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἔκστασις
NAS: he fell into a trance;
KJV: fell into a trance,
INT: upon him a trance

Acts 11:5 N-DFS
GRK: εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον
NAS: praying; and in a trance I saw
KJV: and in a trance I saw a vision,
INT: I saw in a trance a vision descending

Acts 22:17 N-DFS
GRK: με ἐν ἐκστάσει
NAS: that I fell into a trance,
KJV: was in a trance;
INT: I in a trance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page