ἐξεπορεύοντο
Englishman's Concordance
ἐξεπορεύοντο (exeporeuonto) — 1 Occurrence

Mark 11:19 V-IIM/P-3P
GRK: ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς
NAS: came, they would go out of the city.
KJV: was come, he went out of
INT: evening came he went forth out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page