ἐκπορευόμενοι
Englishman's Concordance
ἐκπορευόμενοι (ekporeuomenoi) — 1 Occurrence

Mark 6:11 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε
NAS: listen to you, as you go out from there,
KJV: you, when ye depart thence,
INT: hear you departing from there shake off

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page