ἐκπορευομένη
Englishman's Concordance
ἐκπορευομένη (ekporeuomenē) — 1 Occurrence

Revelation 1:16 V-PPM/P-NFS
GRK: δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη καὶ ἡ
NAS: and out of His mouth came a sharp
KJV: his mouth went a sharp twoedged
INT: two-edged sharp going forth and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page