ἐκπορεύεσθαι
Englishman's Concordance
ἐκπορεύεσθαι (ekporeuesthai) — 2 Occurrences

Acts 19:12 V-PNM/P
GRK: τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
NAS: them and the evil spirits went out.
INT: evil went out

Acts 25:4 V-PNM/P
GRK: ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
NAS: was about to leave shortly.
KJV: would depart shortly
INT: in quickness to set out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page