ἐκπορευομένων
Englishman's Concordance
ἐκπορευομένων (ekporeuomenōn) — 1 Occurrence

Matthew 20:29 V-PPM/P-GMP
GRK: Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ
NAS: As they were leaving Jericho, a large
KJV: And as they departed from Jericho,
INT: And as were going out they from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page