ἐκπορευομένοις
Englishman's Concordance
ἐκπορευομένοις (ekporeuomenois) — 2 Occurrences

Luke 3:7 V-PPM/P-DMP
GRK: οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι
NAS: to the crowds who were going out to be baptized
KJV: he to the multitude that came forth to be baptized
INT: therefore to the coming out crowds to be baptized

Luke 4:22 V-PPM/P-DMP
GRK: χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ
NAS: words which were falling from His lips;
KJV: words which proceeded out of his
INT: grace which proceded out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page