ἐκπορευόμενος
Englishman's Concordance
ἐκπορευόμενος (ekporeuomenos) — 1 Occurrence

Acts 9:28 V-PPM/P-NMS
GRK: εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ
KJV: coming in and going out at Jerusalem.
INT: coming in and going out in Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page