ἐκπορευόμενον
Englishman's Concordance
ἐκπορευόμενον (ekporeuomenon) — 3 Occurrences

Matthew 15:11 V-PPM/P-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
NAS: but what proceeds out of the mouth,
KJV: but that which cometh out of
INT: but that which goes forth out of the

Mark 7:20 V-PPM/P-NNS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ
NAS: And He was saying, That which proceeds out of the man,
KJV: That which cometh out of
INT: the man goes forth that defiles

Revelation 22:1 V-PPM/P-AMS
GRK: ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
NAS: as crystal, coming from the throne
KJV: crystal, proceeding out of
INT: as crystal going forth out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page