1716. ἐμπτύω (emptuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1716. ἐμπτύω (emptuó) — 6 Occurrences

Matthew 26:67 V-AIA-3P
GRK: Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ
NAS: Then they spat in His face
KJV: Then did they spit in his
INT: Then they spat in the

Matthew 27:30 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν
NAS: They spat on Him, and took the reed
KJV: And they spit upon him,
INT: And having spit upon him

Mark 10:34 V-FIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ
NAS: They will mock Him and spit on Him, and scourge
KJV: him, and shall spit upon him, and
INT: him and will spit upon him and

Mark 14:65 V-PNA
GRK: ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ
NAS: began to spit at Him, and to blindfold
KJV: some began to spit on him, and
INT: began some to spit upon him and

Mark 15:19 V-IIA-3P
GRK: καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ
NAS: with a reed, and spitting on Him, and kneeling
KJV: and did spit upon him,
INT: with a reed and spat on him and

Luke 18:32 V-FIP-3S
GRK: ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται
NAS: and mistreated and spit upon,
KJV: spitefully entreated, and spitted on:
INT: will be insulted and will be spit upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page