1719. ἔμφοβος (emphobos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1719. ἔμφοβος (emphobos) — 5 Occurrences

Luke 24:5 Adj-GMP
GRK: ἐμφόβων δὲ γενομένων
NAS: and as [the women] were terrified and bowed
KJV: they were afraid, and bowed down
INT: terrified moreover having become

Luke 24:37 Adj-NMP
GRK: δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν
NAS: But they were startled and frightened and thought
KJV: and affrighted, and supposed
INT: however and filled with fear having been they thought

Acts 10:4 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν
NAS: on him and being much alarmed, he said,
KJV: on him, he was afraid, and said,
INT: on him and afraid having become said

Acts 24:25 Adj-NMS
GRK: τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος ὁ
NAS: became frightened and said,
INT: is about to be frightened having become

Revelation 11:13 Adj-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ
NAS: and the rest were terrified and gave
KJV: the remnant were affrighted, and gave
INT: the rest afraid became and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page