1788. ἐντρέπω (entrepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1788. ἐντρέπω (entrepó) — 9 Occurrences

Matthew 21:37 V-FIP-3P
GRK: αὐτοῦ λέγων Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν
NAS: to them, saying, 'They will respect my son.'
KJV: saying, They will reverence my
INT: of him saying They will have respect for the son

Mark 12:6 V-FIP-3P
GRK: λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν
NAS: [of all] to them, saying, 'They will respect my son.'
KJV: saying, They will reverence my son.
INT: saying They will have respect for the son

Luke 18:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος
NAS: God and did not respect man.
KJV: God, neither regarded man:
INT: man not respecting

Luke 18:4 V-PIM/P-1S
GRK: οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι
NAS: God nor respect man,
KJV: God, nor regard man;
INT: nor man respect

Luke 20:13 V-FIP-3P
GRK: ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται
NAS: son; perhaps they will respect him.'
KJV: it may be they will reverence [him] when they see
INT: perhaps him they will respect

1 Corinthians 4:14 V-PPA-NMS
GRK: Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω
NAS: these things to shame you, but to admonish
KJV: not these things to shame you, but
INT: Not shaming you do I write

2 Thessalonians 3:14 V-ASP-3S
GRK: αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ
NAS: with him, so that he will be put to shame.
KJV: him, that he may be ashamed.
INT: him that he might be ashamed

Titus 2:8 V-ASP-3S
GRK: ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων
NAS: that the opponent will be put to shame, having
KJV: the contrary part may be ashamed, having
INT: of the contrary might be ashamed nothing having

Hebrews 12:9 V-IIM-1P
GRK: παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα οὐ πολὺ
NAS: to discipline us, and we respected them; shall we not much
KJV: [us], and we gave [them] reverence: shall we
INT: those who discipline [us] and we respected [them] not much

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page