19. ἀγαθωσύνη (agathosune)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 19. ἀγαθωσύνη (agathosune) — 4 Occurrences

Romans 15:14 N-GFS
GRK: μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης πεπληρωμένοι πάσης
NAS: are full of goodness, filled
KJV: are full of goodness, filled with all
INT: full are of goodness being filled with all

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις
NAS: kindness, goodness, faithfulness,
KJV: gentleness, goodness, faith,
INT: patience kindness goodness faithfulness

Ephesians 5:9 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ
NAS: [consists] in all goodness and righteousness
KJV: [is] in all goodness and righteousness
INT: in all goodness and righteousness

2 Thessalonians 1:11 N-GFS
GRK: πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον
NAS: desire for goodness and the work
KJV: the good pleasure of [his] goodness, and
INT: every good pleasure of goodness and work

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page