ἀγαθοῦ
Englishman's Concordance
ἀγαθοῦ (agathou) — 8 Occurrences

Matthew 12:35 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει
NAS: brings out of [his] good treasure
KJV: out of the good treasure
INT: out of his good treasure puts forth

Matthew 19:17 Adj-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν
NAS: what is good? There is [only] One
KJV: me good? [there is] none
INT: about what is good Only One is

Luke 6:45 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς
NAS: man out of the good treasure
KJV: man out of the good treasure of his
INT: out of the good treasure of the

Romans 2:7 Adj-GNS
GRK: ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ
NAS: in doing good seek
KJV: patient continuance in well doing
INT: endurance in work good glory and

Romans 5:7 Adj-GMS
GRK: γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις
NAS: perhaps for the good man someone
KJV: peradventure for a good man some would
INT: indeed the good [man] perhaps someone

Romans 7:13 Adj-GNS
GRK: διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη
NAS: did that which is good become
KJV: in me by that which is good; that sin
INT: by that which [is] good to me working out

Philemon 1:6 Adj-GNS
GRK: ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν
NAS: of every good thing which is in you for Christ's
KJV: of every good thing which
INT: [the] acknowledgment of every good [thing] which [is] in

1 Peter 3:13 Adj-GNS
GRK: ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
NAS: you prove zealous for what is good?
KJV: ye be followers of that which is good?
INT: if for that which [is] good zealous you should be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page