ἀγαθῶν
Englishman's Concordance
ἀγαθῶν (agathōn) — 6 Occurrences

Luke 1:53 Adj-GMP
GRK: πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας
NAS: THE HUNGRY WITH GOOD THINGS; And sent away
KJV: the hungry with good things; and
INT: [the] hungry he filled with good things and [the] rich

Acts 9:36 Adj-GNP
GRK: πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν
NAS: with deeds of kindness and charity
KJV: was full of good works and
INT: full of works good and of alms

1 Timothy 2:10 Adj-GNP
GRK: δι' ἔργων ἀγαθῶν
NAS: by means of good works,
KJV: godliness) with good works.
INT: by works good

Hebrews 9:11 Adj-GNP
GRK: τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς
NAS: [as] a high priest of the good things to come,
KJV: an high priest of good things to come,
INT: of the having come good things by the

Hebrews 10:1 Adj-GNP
GRK: τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν
NAS: [only] a shadow of the good things to come
KJV: a shadow of good things to come,
INT: of the coming good things not itself

James 3:17 Adj-GMP
GRK: καὶ καρπῶν ἀγαθῶν ἀδιάκριτος ἀνυπόκριτος
NAS: of mercy and good fruits,
KJV: and good fruits,
INT: and of fruits good impartial sincere

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page